คำสั่ง – 01 – Test

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการทัศนศึกษา โดยกำหนดเป็นกิจกรรมบังคับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมความรู้จากในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ปีละ 1ครั้ง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนกำแพงวิทยา จึงจัดโครงการ “ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ให้กับนักเรียน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสตูล เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่……… ดำเนินโครงการในวัน……….ที่ ……….เดือน…………………….พ.ศ………………………..