ประชุมวิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดประชุมชี้แจง “วิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Google Photos Click