โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงสนับสนุนโดยผู้อำนวยการ อาณัติชัย จันทิวาสน์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Google Photos Click