โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp (E to E) หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) โดยมี นายชาติชาย หุนตระกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวรายงานฯ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Google Photos Click