เชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความต้องการ ความคาดหวังต่อการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป

สำหรับผู้รับบริการ

(Click / Scan RQ เพื่อทำแบบสอบถาม)

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Click / Scan RQ เพื่อทำแบบสอบถาม)