โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Google Photos Click