คนดีศรีสองแคว ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ด้านความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้