ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร”

วิลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง เกิดความเหมาะสม เปิดเผยได้ มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่า และประหยัด หากมีผู้ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 25651 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ