การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่กำลังอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (สช.) หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ในวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียน นักศึกษา ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้