ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ชุดดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร ในวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้