ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร” จำนวน 1 ชุดนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้