ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 (ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร )

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ทำประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร ในวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 – 4 ธันวาคม 2561 และการประชาพิจารณ์ดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วปรากฏว่า ไม่มีข้อเสนอแนะ ข้อทักท้วง วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นแต่อย่างใดในการนี้วิทยาลัยเทคนิคสองแควจึงขอยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดซื้อตามระเบียบต่อไป