ยุวชนประชาธิปไตย 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา (ทั้งรัฐและเอกชน) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562