รับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(ทุน 2 ปี) เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 4 สาขา สิทธิประโยชน์
1. ค่าใช้จ่ายเดือนละ 7500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจริง

เอกสารดาวน์โหลด