โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเพาะและอัตราส่วนของจุลินทรีย์EM ที่มีความเหมาะต่อผลผลิตของเห็ดฟาง มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า คือ

  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดฟาง
  2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของจุลินทรีย์อีเอ็ม ที่มีความเหมาะสมต่อผลผลิตของเห็ดฟาง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ