การจัดสรรงบประมาณให้ธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินธุรกิจตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ นั้น ทางศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้