การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าดังนี้

  1. เพื่อออกแบบและสร้างเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบหัวเผาไหม้ค้ช LPG ที่มีผลต่อความร้อนของหัวแร้ง
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจำนวนรูบริเวณหัวเผาไหม้ก๊ช LPG ที่มีผลต่อความร้อนของหัวแร้ง
  4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างรูบริเวณหัวเผาไหม้ก๊ช LPG กับหัวแร้งที่มีผลต่อความร้อนของหัวแร้ง
  5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูบริเวณหัวเผาไหม้ก๊าซ LPG ที่มีผลต่อความร้อนของหัวแร้ง