ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์” จำนวน 2 เครื่อง