ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการ “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแจ้งขอคัดค้านได้ ในระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sktcpl.ac.th ผู้ที่ต้องการเสนอแนะพิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะพิจารณ์หรือมีความคิดเห็นด้วย ให้ชัดเจน