ประกาศยืนยันขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิดสองแคว เรื่อง ยืนยันขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการ “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563