ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแควเรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้าง “ปรับปรุงอาคารฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสองแคว” แล้วนั้น วิทยาลัยเทคนิคสองแควจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 5 ราย ดังรายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้