รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read more

การรับสมัคร รายงานตัว และลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่

การรับสมัคร รายงานตัว และลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่

Read more

ประกาศผลการอนุมัติทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการอนุมัติทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแควเรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้าง “ปรับปรุงอาคารฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสองแคว” แล้วนั้น วิทยาลัยเทค

Read more

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ขอยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Read more

ประกาศยืนยันขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิดสองแคว เรื่อง ยืนยันขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการ “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ วิทยลัยเทคนิคสองแคว” จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

Read more