ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการ “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2” จำนวน 1 ชุด

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” จำนวน 2 เครื่อง

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2563

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2563

Read more

การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน
มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

Read more