โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก
การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว.21 และการทำ ID Plan

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21/2560 การทำ ID Plan และการลง Logbook โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการารว

Read more

ประชุมวิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดประชุมชี้แจง “วิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณ

Read more

การอบรมสัมมนา นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ 2/60

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา นักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E)

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp (E to E) หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bi

Read more

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูศตวรรษที่ 21

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูศตวรรษที่ 21 ด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google app for Education โดยมีนายชาติชาย หุนตระกูล รองผู้อำนวยก

Read more