ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการ “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2” จำนวน 1 ชุด

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” จำนวน 2 เครื่อง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์

วิลัยเทคนิคสองแคว ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร ได้แก่บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยีส์ จำกัด รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร” จำนวน 1 ชุดนั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ชุดดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร ในวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

Read more

ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 (ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร )

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ทำประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร ในวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวัน

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร”

วิลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุ

Read more