ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์

วิลัยเทคนิคสองแคว ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร ได้แก่บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยีส์ จำกัด รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร” จำนวน 1 ชุดนั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ชุดดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร ในวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

Read more

ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2562 (ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร )

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ทำประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร ในวงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวัน

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า ภายนอก-ภายในอาคาร”

วิลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 mm”

วิลัยเทคนิคสองแคว ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 mm พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่บริษัท สยามพร เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 mm”

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแควเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 mm พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่องแล้วนั้น วิ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสองแคว มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่องในวงเงินงบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)ตามรายละเอียดในประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิ

Read more

ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ทำประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่องในวงเงินงบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้ว

Read more

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้าง “ปรับปรุงหลังคาอาคาร”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้าง”ปรับปรุงหลังคาอาคาร” 

Read more