การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน
มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

Read more

การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

Read more