คำสั่ง – 01 – Test

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการทัศนศึกษา โดยกำหนดเป็นกิจกรรมบังคับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมความรู้จากในห้องเรียน เพื่อใ

Read more