บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562

Read more

ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 – 2562

ตามมติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทศนิคสองแคว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 2562 เรื่อง พิจารณาจัดเก็บคำลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 มีมติเห็นชอบไห้เก็บค่าลงทะเบียนดังนี้

Read more

รับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(ทุน 2 ปี) เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 4 สาขา สิทธิประโยชน์ 1. ค่าใช้จ่ายเดือนละ 7500 บาท2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจริง เอกสารดา

Read more

ยุวชนประชาธิปไตย 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา (ทั้งรัฐและเอกชน) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก

ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่ว

Read more