ประกาศยืนยันขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิดสองแคว เรื่อง ยืนยันขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการ “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ วิทยลัยเทคนิคสองแคว” จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

Read more

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการ “ปรับปรุงอาคารฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2” จำนวน 1 ชุด

Read more

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” จำนวน 2 เครื่อง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์

วิลัยเทคนิคสองแคว ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร ได้แก่บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยีส์ จำกัด รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคาร” จำนวน 1 ชุดนั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข

Read more