การอบรมสัมมนา นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ 2/60

นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา นักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการสัมมนาฝึกงาน – ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.2 (ม.6) แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560  วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เ

Read more