การจัดสรรงบประมาณให้ธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ จังหวัด วันที่ 25 มิ.ย. 61 และได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของอดีตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสองแควที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสอศ. เพื่อดำเนินการกิจกร

Read more

ประชุมวิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดประชุมชี้แจง “วิธีการและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณ

Read more